MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Penjelasan Lengkap Surah Al Faatihah dan Hubungannya dengan Surah Al Baqarah

Penjelasan Lengkap Surah Al Faatihah dan Hubungannya dengan Surah Al Baqarah
Add Comments
2/24/2017

Al Fatihah
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)

Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat, Karunia, Taufik dan Hidayah-nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat hidup di Dunia ini, serta semoga kita semua selalu mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. آمِيْن يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ “Aamiin ya Rabbal'alamin” ...

 

Shalawat, Salam serta Taslim kepada sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam Nabi Besar Sayyidina Maulana Muhammad Shallawlahu ‘Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman Kegelapan dan Kebodohan menuju zaman Terang Benerang, sangat jelas perbedaan antara Hak dan Bathil serta penuh dengan Ilmu Pengetahuan seperti saat ini.

 

Pada Artikel ini kami akan membahas Penjelasan Lengkap Surah Al Faatihah dan Hubungannya dengan Surah Al Baqarah. Sebelum masuk ke Materi marilah kita membaca Ta‘awuz : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ “A’udzu billahi minasy syaithonir rojiim” dan Basmalah : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم “Bismillahirraahmanirrahiim” Agar Bacaan yang dibaca menjadi Berkah dan Bermanfaat. آمِيْن يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ “Aamiin ya Rabbal'alamin” ...Surah Al Faatihah - Tulisan Arab

Surah Al Faatihah (Pembukaan) yang diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 Ayat adalah Surah yang Pertama-tama diturunkan dengan Lengkap diantara Surah-surah yang ada dalam Al-Qur’andan termasuk Golongan Surah Makkiyyah. Surah ini disebut Al Faatihah (Pembukaan), karena dengan Surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Qur’an sekaligus menjadi Surah Pertama di dalam Al-Qur’an. Dinamakan UmmulQur’an (Induk Al-Qur’an) atau Ummul Kitaab (Induk Al Kitaab) karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Qur’an, dan karena itu diwajibkan Membacanya pada Tiap-tiap Sholat. Dinamakan pula As Sab'ul Matsaany (Tujuh yang Berulang-ulang) karena Ayatnya Tujuh dan dibaca Berulang-ulang dalam Sholat.

Surah ini mengandung beberapa unsur pokok yang mencerminkan seluruh isi Al Qur’an, yaitu:
1.      Keimanan:
Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa terdapat dalam Ayat 2, dimana dinyatakan dengan tegas bahwa Segala Puji dan Ucapan Syukur atas suatu nikmat itu bagi Allah Swt, karena Allah Swt, adalah Pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat dalam alam ini. Diantara nikmat itu ialah : nikmat menciptakan, nikmat mendidik dan menumbuhkan, sebab kata Rab dalam kalimat Rabbul-'aalamiintidak hanya berarti Tuhan atau Penguasa, tetapi juga mengandung arti tarbiyah yaitu mendidik dan menumbuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa segala nikmat yang dilihat oleh seseorang dalam dirinya sendiri dan dalam segala alam ini bersumber dari Allah Swt, karena Tuhan-lah Yang Maha Berkuasa di alam ini. Pendidikan, penjagaan dan Penumbuahn oleh Allah Swt, di alam ini haruslah diperhatikan dan dipikirkan oleh manusia sedalam-dalamnya, sehingga menjadi sumber pelbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada keagungan dan kemuliaan Allah Swt, serta berguna bagi masyarakat. Oleh karena keimanan (Ketauhidan) itu merupakan masalah yang pokok, maka didalam Surah Al Faatihah tidak cukup dinyatakan dengan isyarat saja, tetapi ditegaskan dan dilengkapi oleh ayat 5, yaitu : Iyyaaka na'budu wa iyyaka nasta'iin (Hanya Engkau-lah yang kami Sembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami Mohon Pertolongan). Janji memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang Buruk.

Yang dimaksud dengan Yang Menguasai Hari Pembalasan ialah pada hari itu Allah-lah yang berkuasa, segala sesuatu tunduk kepada kebesaran-Nya sambil mengharap nikmat dan takut kepada siksaan-Nya. Hal ini mengandung arti janji untuk memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. Ibadat yang terdapat pada ayat 5 semata-mata ditujukan kepada Allah Swt,.

2.      Hukum-hukum:
Jalan kebahagiaan dan bagaimana seharusnya menempuh jalan itu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksud "Hidayah" disini ialah hidayah yang menjadi sebab dapatnya keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, baik yang mengenai kepercayaan maupun akhlak, hukum-hukum dan pelajaran.

3.      Kisah-kisah:
Kisah para Nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang Allah Swt,. Sebahagian besar dari ayat-ayat Al-Qur’an memuat kisah-kisah para Nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang. Yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat dalam ayat ini, ialah para Nabi, para Shiddieqiin(Orang-orang yang Sungguh-sungguh Beriman), Syuhadaa'(Orang-orang yang Mati Syahid), shaalihiin (Orang-orang yang Saleh). Orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat, ialah golongan yang menyimpang dari ajaran Islam.

Perincian dari yang telah disebutkan diatas terdapat dalam Ayat-ayat Al-Qur’an pada Surah-Surah yang lain.

Hubungan Surah Al Faatihah dengan Surah Al Baqarah
Surah Al Fatihaah ini melengkapi Unsur-unsur Pokok Syari'at Islam, kemudian dijelaskan perinciannya oleh Ayat-ayat Al-Qur’an yang 113 Surah berikutnya.

Persesuaian Surah ini dengan Surah Al Baqarah dan Surah-Surah sesudahnya ialah Surah Al Faatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam Surah Al Baqarah dan Surah-Surah yang sesudahnya.

Dibahagian akhir Surah Al Faatihah disebutkan permohonan hamba supaya diberi petunjuk oleh Tuhan kejalan yang lurus, sedang Surah Al Baqarah dimulai dengan penunjukan Al Kitaab (Al-Qur’an) yang cukup sempurna sebagai pedoman menuju jalan yang dimaksudkan itu.


Demikian Artikel mengenai Penjelasan Lengkap Surah Al Faatihah dan Hubungannya dengan Surah Al Baqarah, kita akhiri dengan membaca Hamdallah : الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ “Alhamdulillahirabbil ’Alamin”.