MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Tabel Lengkap Urutan Surah dan Juz dalam Al-Qur’an

Tabel Lengkap Urutan Surah dan Juz dalam Al-Qur’an
Add Comments
2/24/2017

Cita-citaku Hafidz 30 Juz Al-Qur'an

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, yang Telah Memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua sehingga Kita Masih Hidup Dapat di Dunia ini, dan Semoga Kita Semua Selalu Mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Swt, Aamiin ...

Shalawat serta Salam kepada Sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah Membimbing Kita dari Zaman Kebodohan Menuju Zaman Penuh dengan Ilmu Pengetahuan Seperti saat ini.

Al-Qur’an terdiri atas 114 bagian yang dikenal dengan nama Surat (Surah). Setiap Surah akan terdiri atas beberapa Ayat, di mana Surah terpanjang dengan 286 Ayat adalah Surah Al Baqarah dan yang terpendek hanya memiliki 3 Ayat yakni Surah Al Kautsar, An-Nasr dan Al-‘Asr.

Al-Qur’an juga terbagi menjadi 30 bagian dengan panjang sama yang dikenal dengan nama Juz. Pembagian ini untuk memudahkan mereka yang ingin menuntaskan bacaan Al-Qur’an dalam 30 hari (Satu Bulan). Dan pada Artikel ini kami akan berbagi Tabel Lengkap Urutan Surah dan Juz dalam Al-Qur’an. Langsung saja berikut Tabel lengkapnya:

Gambar Grafik Hati 30 Juz

Urutan Surah dalam Al-Qur’an:
No.
Surah
Jml. ayat
1
 Al Faatihah
7
2
 Al Baqarah
286
3
 Ali 'Imran
200
4
 An Nisaa'
176
5
 Al Maa-idah
120
6
 Al An'am
165
7
 Al A'raaf
206
8
 Al Anfaal
75
9
 At Taubah
129
10
 Yunus
109
11
 Huud
123
12
 Yusuf
111
13
 Ar Ra'd
43
14
 Ibrahim
52
15
 Al Hijr
99
16
 An Nahl
128
17
 Al Israa'
111
18
 Al Kahfi
110
19
 Maryam
98
20
 Thaahaa
135
21
 Al Anbiyaa'
112
22
 Al Hajj
78
23
 Al Mu'minuun
118
24
 An Nuur
64
25
 Al Furqaan
77
26
 Asy Syu'araa'
227
27
 An Naml
93
28
 Al Qashash
88
29
 Al 'Ankabuut
69
30
 Ar Ruum
60
31
 Luqman
34
32
 As Sajdah
30
33
 Al Ahzab
73
34
 Saba'
54
35
 Faathir
45
36
 Yaasiin
83
37
 Ash Shaaffat
182
38
 Shaad
88
39
 Az Zumar
75
40
 Al Mu'min
85
41
 Fushshilat
54
42
 Asy Syuura
53
43
 Az Zukhruf
89
44
 Ad Dukhaan
59
45
 Al Jaatsiyah
37
46
 Al Ahqaaf
35
47
 Muhammad
38
48
 Al Fath
29
49
 Al Hujuraat
18
50
 Qaaf
45
51
 Adz Dzariyaat
60
52
 Ath Thuur
49
53
 An Najm
62
54
 Al Qamar
55
55
 Ar Rahmaan
78
56
 Al Waaqi'ah
96
57
 Al Hadiid
29
No.
Surah
Jml. ayat
58
 Al Mujaadilah
22
59
 Al Hasyr
24
60
 Al Mumtahanah
13
61
 Ash Shaff
14
62
 Al Jumu'ah
11
63
 Al Munaafiquun
11
64
 At Taghaabun
18
65
 Ath Thalaaq
12
66
 At Tahriim
12
67
 Al Mulk
30
68
 Al Qalam
52
69
 Al Haaqqah
52
70
 Al Ma'aarij
44
71
 Nuh
28
72
 Al Jin
28
73
 Al Muzzammil
20
74
 Al Muddatstsir
56
75
 Al Qiyaamah
40
76
 Al Insaan
31
77
 Al Mursalaat
50
78
 An Naba'
40
79
 An Nazi'at
46
80
 'Abasa
42
81
 At Takwiir
29
82
 Al Infithaar
19
83
 Al Muthaffifiin
36
84
 Al Insyiqaaq
25
85
 Al Buruuj
22
86
 Ath Thaariq
17
87
 Al A'laa
19
88
 Al Ghaasyiyah
26
89
 Al Fajr
30
90
 Al Balad
20
91
 Asy Syams
15
92
 Al Lail
21
93
 Adh Dhuhaa
11
94
 Alam Nasyrah
8
95
 At Tiin
8
96
 Al 'Alaq
19
97
 Al Qadr
5
98
 Al Bayyinah
8
99
 Al Zalzalah
8
100
 Al 'Aadiyaat
11
101
 Al Qaari'ah
11
102
 At Takaatsur
8
103
 Al 'Ashr
3
104
 Al Humazah
9
105
 Al Fiil
5
106
 Quraisy
4
107
 Al Maa'uun
7
108
 Al Kautsar
3
109
 Al Kaafiruun
6
110
 An Nashr
3
111
 Al Lahab
5
112
 Al Ikhlash
4
113
 Al Falaq
5
114
 An Naas
6


Urutan Juz dalam Al-Qur’an:
Juz
Surah
1
 Al Faatihah 1
2
 Al Baqarah 142
3
 Al Baqarah 253
4
 Ali 'Imran 92
5
 An Nisaa' 24
6
 An Nisaa' 148
7
 Al Maa-idah 83
8
 Al An'aam 11
9
 Al A'raaf 88
10
 Al Anfaal 41
11
 At Taubah 94
12
 Huud 6
13
 Yusuf 53
14
 Al Hijr 2
15
 Al Israa' 1
16
 Al Kahfi 75
17
 Al Anbiyaa' 1
18
 Al Mu'minuun 1
19
 Al Furqaan 21
20
 An Naml 60
21
 Al 'Ankabuut 45
22
 Al Ahzab 31
23
 Yaasiin 22
24
 Az Zumar 32
25
 Fushshilat 47
26
 Al Ahqaaf 1
27
 Adz Dzaariyaat 31
28
 Al Mujaadilah 1
29
 Al Mulk 1
30
 An Naba' 1