MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Penjelasan Lengkap Surah Al Munaafiquun dan Hubungannya dengan Surah At Taghaabun

Penjelasan Lengkap Surah Al Munaafiquun dan Hubungannya dengan Surah At Taghaabun
Add Comments
8/02/2017Surah Al Munaafiquun Ayat 1-3

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, yang Telah Memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua sehingga Kita Masih Hidup Dapat di Dunia ini, dan Semoga Kita Semua Selalu Mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Swt, Aamiin ...

Shalawat serta Salam kepada Sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah Membimbing Kita dari Zaman Kebodohan Menuju Zaman Penuh dengan Ilmu Pengetahuan Seperti saat ini.

Pada Artikel ini kami akan menjelaskan tentang Surah Al Munaafiquun secara Lengkap dan Hubungannya dengan Surah Setelahnya yaitu Surah At Taghaabun. Langsung saja berikut Penjelasan Lengkapnya.

Surah Al Munaafiquun terdiri atas 11 Ayat, termasuk Golongan Surah-surah Madaniyyah, diturunkan sesudah Surah Al Hajj. Surah Al Munaafiquun Merupakan Surah Ke-63 didalam Al-Qur’an Setelah Surah Al Jumu'ah. Surah ini dinamai Al-Munaafiquunyang artinya Orang-Orang munafik, karena Surah ini mengungkapkan Sifat-sifat Orang-orang munafik.

Pokok-pokok Isinya, ialah:
Keterangan tentang Orang-orang Munafik dan Sifat-sifat Mereka yang buruk diantaranya ialah Pendusta, suka Bersumpah Palsu, Sombong, Kikir dan tidak menepati Janji, Peringatan kepada Orang-orang Mukmin supaya Harta Benda dan Anak-anaknya tidak Melalaikan Mereka, Insyaf kepada Allah Swt, dan Anjuran supaya Menafkahkan sebahagian Rezki yang diperoleh.

Get to Know Surah Al Munaafiquun

Surah Al Munaafiquunmenerangkan Sifat-sifat Orang Munafik dan mengandung Anjuran untuk Berkorban dengan Harta Benda.

Hubungan Surah Al Munaafiquun Dengan Surah At Taghaabun
1.    Dalam Surah Al Munaafiquun diterangkan Sifat-sifat Orang Munafik sedang pada Surah At Taghaabun diterangkan Sifat-sifat Orang Kafir.
2.    Dalam Surah Al Munaafiquun Allah Swt, memperingatkan Bahwa Harta Benda dan Anak-anak jangan sampai Melalaikan Seseorang dari Mengingat Allah Swt, dan pada Surah At Taghaabun ditegaskan Bahwa Harta Benda dan Anak-anak itu adalah Cobaan dan Ujian bagi Keimanan Seseorang.
3.      Kedua Surah ini sama-sama mengajak agar Menafkahkan Harta untuk Menegakkan Agama Allah Swt,.